Căn cứ thực hiện Kiểm toán năng lượng

Các căn cứ thực hiện kiểm toán năng lượng

–  Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010.

–  Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (thay thế nghị định số 102/2003/NĐ-CP v/v “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” ngày 3/9/2003).

–  Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2011.

–  Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

–  Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 về việc Quy định lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Linkdownload:

1. Luat_su_dung_nang_luong_tiet_kiem_va_hieu_qua

2. Nghi_dinh_21

3. Nghi dinh – 73cp

Tin Liên Quan