ISO 50001:2011

ISO 50001 giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp

ISO 50001 - Tiêu chuẩn quản lý năng lượng đã được thiết kế để có thể áp dụng cho bất cứ tổ chức nào, không phụ thuộc vào qui mô của tổ chức. Tiêu chuẩn quản lý năng lượng có thể được áp dụng một cách riêng biệt hoặc có thể lồng ghép với các tiêu chuẩn quản lý khác. Tiêu chuẩn quản lý … Đọc Thêm