ISO 50001 giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp

ISO 50001 – Tiêu chuẩn quản lý năng lượng đã được thiết kế để có thể áp dụng cho bất cứ tổ chức nào, không phụ thuộc vào qui mô của tổ chức. Tiêu chuẩn quản lý năng lượng có thể được áp dụng một cách riêng biệt hoặc có thể lồng ghép với các tiêu chuẩn quản lý khác.

Tiêu chuẩn quản lý năng lượng không mô tả các tiêu chí hiệu quả cụ thể mà nó đặt ra yêu cầu để các tổ chức tham gia cam kết cải thiện hiệu quả năng lượng sử dụng một cách thường xuyên. Việc chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 của một tổ chức chứng nhận độc lập không phải là yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn này. Việc có lấy chứng chỉ hay không là quyền quyết định của tổ chức (người) áp dụng tiêu chuẩn quản lý năng lượng, trừ khi việc đó là yêu cầu bắt buộc theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Để biết thêm chi tiết về tiêu chuẩn này, download tài liệu tại đây.

Nguồn Vneep

Tin Liên Quan